. Опитування здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «БАКАЛАВР» К-ПНУ – Відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету

 Професійне становлення є важливим аспектом життя сучасної молодої людини. Перший рік навчання у виші – одночасно переломний та ключовий етап студентського життя. Успішна, ефективна й оптимальна адаптація першокурсників до нового формату життєдіяльності, освітнього процесу та відносин у закладі вищої освіти є запорукою їх подальшого розвитку як людини, громадянина та майбутнього професіонала у відповідній спеціальності.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти К-ПНУ (разом із його структурними підрозділами – відділом профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників, заочним відділом) спільно із заступниками деканів факультетів з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на перший семестр 2020-2021 н. р. (затверджено ректором університету 04 вересня 2020 р.) здійснив упродовж вересня-жовтня 2020 р. опитування серед здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання через анкету «Для студентів-першокурсників». Анкета та її результати розміщено на офіційному вебсайті навчально-методичного центру забезпечення якості освіти К-ПНУ в розділі «Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» (URL : http://nmz.kpnu.edu.ua/sys-vn-zab-vak/anketuvannia/anketv/) та офіційних вебсайтах факультетів К-ПНУ. Участь в анкетуванні взяли 338 здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання.

Отримані результати засвідчили, що більшість першокурсників К-ПНУ, а саме 29%, уперше дізнались про К-ПНУ в соціальних мережах, 23% – з дитинства знають про виш, а в 21% респондентів хтось із сім’ї навчався в К-ПНУ. Серед отриманих результатів лише 8% респондентів зазначили про зустріч на базі їхніх закладів загальної середньої освіти з науково-педагогічними працівниками К-ПНУ, що пояснюємо введенням карантинних обмежень у країні.

Звідки Ви вперше дізнались про Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка?Цікавим формулюванням здобувачів вищої освіти своїх вражень від навчання в К-ПНУ впродовж І семестру. Приємно констатувати, що 56% респондентів подобається К-ПНУ.

Зараз проходить Ваше навчання у першому семестрі в університеті. Якими є Ваші враження?

Проблема професійного самовизначення першокурсників (учорашніх старшокласників) є однією з найважливіших у їхньому житті. Професія дає можливість людині задовольнити основний перелік власних потреб, часто стає основою побудови відносин з людьми та, найголовніше, дає можливості актуалізувати свої здібності, соціалізуватися та самореалізуватися. Дуже важливо, щоб майбутні вступники до вишів самостійно обирали спеціальність, на якій хочуть навчатися. Позитивним є те, що більшість першокурсників (78,98%) освітнього ступеня «бакалавр» обрали спеціальності К-ПНУ за власним бажанням. Варто вказати, що лише 9,91% респондентів обрали спеціальність через престижність професії.

Чому Ви обрали спеціальність, на якій наразі навчаєтесь?

Важливо, що 82,58% здобувачів вищої освіти задоволені, що вступили на факультет К-ПНУ за обраною спеціальністю.

Чи задоволені Ви сьогодні тим, що вступили саме на факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на навчання за Вашою спеціальністю?

Серед результатів опитування було визначено коло основних проблем, з якими зіткнулись студенти-першокурсники К-ПНУ, зокрема:

  • проблеми з підготовкою до семінарських, практичних і лабораторних занять (17,74%);
  • проблеми, пов’язані з адаптацією до навчання (18,96%);
  • побутові умови проживання (8,26%).

Із якими труднощами Ви стикаєтесь найчастіше впродовж навчання у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка?

Зазначимо, що 39,76% здобувачів вищої освіти не відчувають особливих труднощів. Цьому сприяє активна співпраця викладачів зі студентами з перших днів їхнього навчання в К-ПНУ (лише 3,06% респондентів вказали на недостатню налагодженість контакту).

У своїх відповідях 42,68% першокурсників зауважили, що зменшення навантаження на самопідготовку сприяло б їх комфортнішому навчанню в К-ПНУ, 13,4% вбачають комфортне навчання в К-ПНУ в покращенні умов проживання в гуртожитку, 10,9% наголошують на підвищенні рівня якості викладання.

Що зробило б Ваше навчання у закладі вищої освіти більш комфортним?

Підтвердженням належної якості освітньої діяльності в К-ПНУ є отримання високих показників відповідей першокурсників на такі запитання анкети:

  • 96,4% ознайомлені з критеріями оцінювання навчальних дисциплін;

Чи ознайомили Вас викладачі із критеріями оцінювання навчальних дисциплін?

  • 96,1% задоволені формами контролю знань на семінарських, практичних і лабораторних заняттях, що використовують викладачі;

Чи задовольняють Вас форми контролю знань на семінарських, практичних, лабораторних заняттях, які використовують викладачі?

  • 96,13% позитивно ставляться до використання викладачами модульного об’єктно-орієнтованого динамічного середовища (MOODLE) для проведення семінарських, практичних і лабораторних занять.

Чи використовуються викладачами можливості модульного об’єктно-орієнтованого динамічного середовища (MOODLE) для проведення семінарських, практичних, лабораторних занять?

На початку навчання в університеті першокурсники мають справу зі щораз більшим обсягом професійних знань, практичних вмінь та навичок, необхідних для формування професійних компетентностей, тому дуже важливо, щоб науково-педагогічні працівники вчасно ознайомили студентів із графіком консультацій з навчальних дисциплін і порядком їх проведення на кафедрі, про що першокурсники засвідчили в 90,15% своїх позитивних відповідей.

Чи ознайомлені Ви з графіком консультацій з навчальних дисциплін та порядком їх проведення викладачами факультету?

Заслуговують на увагу отримані результати анкетування студентів-першокурсників щодо їхнього ознайомлення з тематикою самостійної роботи з навчальних дисциплін. 45,45%респондентів вказали на те, що поки вони не ознайомлені з тематикою, що зобов’язує викладачів терміново виконати відповідну роботу.

Чи ознайомили Вас викладачі із тематикою самостійної роботи з навчальних дисциплін?

Важливими для студентів є своєчасність, об’єктивність та якість проведення контролю результатів їх навчальних досягнень. У 53,13% відповідей студенти зазначили, що викладачі зволікають з оцінюванням результатів, а 46,88% – оцінюють вчасно.

Чи не зволікають викладачі з оцінюванням Ваших результатів навчальної роботи?

Також першокурсники у своїх відповідях вказали (50%), що їх було ознайомлено із протиправністю наслідків корупційних діянь, натомість 46,8% респондентів ще не ознайомлені із зазначеними наслідками.

Чи повідомляють Вас про протиправність наслідків корупційних діянь?

Отримані результати анкетування продемонстрували наявність у першокурсників ознак проблеми соціально-психологічної адаптації до навчання в університеті, що суттєво впливає на результативність їх освітньої діяльності. З’ясувалося, що для першокурсників у К-ПНУ незвичним є:

  • великий обсяг самостійної роботи (43,75% відповідей);
  • організація освітнього процесу та щоденна кількість занять (40,63% відповідей).

Є позитивною готовність першокурсників навчатися в К-ПНУ згідно з вимогами кредитно-трансферної системи організації навчання, адже тільки для 6,25% опитуваних вона була чимось незвичним.

Із чим незвичним Ви зіштовхнулись, ставши студентом університету?

Результати анкетування дали змогу дізнатися думку здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання щодо використання в К-ПНУ нових організаційно-методичних підходів і засобів навчання для поліпшення якості освітнього процесу. Студенти-першокурсники вважають, що використання викладачем більш творчих завдань в освітньому процесі (53,13%) та ширше послуговування електронними і мультимедійними засобами (40,63%) на заняттях сприятиме поліпшенню їх успішності та якості навчання.

Що сприятиме поліпшенню Вашої успішності (якості навчання)?

Опитування серед здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної і заочної форм навчання та отримані результати оцінювання засвідчили належний рівень якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в К-ПНУ й вказали на коло виробничих питань, для вирішення яких необхідно ухвалити термінові управлінські рішення.

 Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти

Опитування здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «БАКАЛАВР» К-ПНУ